Yurtdişi Seçmen Kütüğü Oluşturulmasi Hakkinda Duyuru

Helsinki Büyükelçiliği 27.04.2010

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ GENELGESİ

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MADDE 1- Bu genelge; yurt dışında yaşayan seçmen niteliğini haiz vatandaşların 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Yasanın 14/13, 28/8, 33, 34 ve 35 inci maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulmasında oy kullanmalarını sağlamak amacıyla Yurt Dışı Seçmen Kütüğü oluşturulmasını teminen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, Kurulumuz Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü (SEÇSİS)' ne aktarılmasının usul ve esaslarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu düzenleme; yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt esasları, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olacaklar, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt olamayacaklar İle yurt dışı seçmen kütüğünün oluşumuna ilişkin seçmen kayıtlarının ilanı ve itiraza ilişkin esasları kapsamaktadır.

298 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca; Yurt dışı seçmen kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulur.

Yine, aynı Kanunun 33 üncü maddesi gereğince; Seçmen Kütüğü, adres kayıt sistemindeki bilgiler esas alınarak Yüksek Seçim Kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre sürekli bilgi toplama ile güncelleştirilir.

Sürekli güncelleştirme ve genel denetleme yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün bilgi işlem, ilke ve yöntemleri Yüksek Seçim Kurulunca düzenlenecek ayrı genelgelerle belirlenir.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYİT ESASLARI

MADDE 2- Yurt dışı seçmenlik sıfatının tayininde seçmen kütüğü esas alınır.

Yurt Dışı 5eçmen Kütüğü Kayıt Deseninde; T.C. Kimlik No, Adı, Soyadı, Baba ad, Ana ad, Cinsiyet, Doğum gün, Doğum ay. Doğum yıl, Doğum yer. Nüfus il, Nüfus ilçe. Nüfus mahalle/köy, Cilt no, Aile sıra no, Sıra no, Durumu, Ülke Kod, Ülke Ad ve varsa Yabancı Şehir ile Yabancı Adres unsurları yer alır.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt başvurusu kişinin kendisi tarafından yapılmalıdır.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KAYIT OLACAKLAR

MADDE 3- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminde kaydı bulunan ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarından seçmen niteliğini taşıyanlar yurt dışı seçmen kütüğüne kaydedilirler.

Seçmen niteliğine sahip olmasına ve yurt dışında ikamet etmesine rağmen, yurt dışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın konsolosluğa başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "ADRES BEYAN FORMU'nu doldurup imza karşılığı verirler ve bu formların yurt dışı temsilciliklerince "konsolosluk.net" sistemine girişi sağlanır.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KÜTÜĞÜNE KAYIT OLAMAYACAKLAR

MADDE 4- a) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar,

b)MERNİS kayıtlarında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olup da, seçmen niteliğine sahip olmakla birlikte MERNİS Adres Kayıt Sisteminde (AKS) yurt dışı ülke bilgisi bulunmayanlar,

c) Silâh altında bulunan eder (izinli olsalar bile),

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıt olamazlar.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN OLUŞUMUNA İLİŞKİN SEÇMEN KAYITLARININ İLANI VE İTİRAZ

MADDE 5- Yurt dışı seçmen kütüğünün oluşumuna esas teşkil eden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü adres kayıt sisteminden alınan seçmen niteliğini taşıyan kişilere alt kayıtlar, Yüksek Seçim Kurulunca www.vsk.qov.tr adresi aracılığı ile internet ortamında ilan edilir.

Yurt dışı seçmenler, Yüksek Seçim Kuruluna ait www.vsk.Q0v.tr adresinden "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" ekranında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girip, sorgulama yaparak durumlarını kontrol edebilirler.

Yüksek Seçim Kurulu, kütüğün oluşumu ile sorgulama yer ve yöntemlerini, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Yüksek Seçim Kuruluna ait www.vsk.oov.tr adresinden ve Dışişleri Bakanlığı araçlığı ile dış temsilciliklerde duyurur.

MADDE 6- Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne; seçmenler kendileri ile ilgili olarak, siyasi partiler ise seçim dönemindeki askı süresi içinde Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna genel hükümler çerçevesinde itiraz edebilirler. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu, İtirazları yukarıda açıklanan hükümler çerçevesinde değerlendirir ve kararını verir.

MADDE 7- Bu genelge Yüksek Seçim Kurulunun 10/04/2010 gün ve 2010/264 sayılı karan ile Önek: 140/11 olarak kabul edilmiştir.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri 09.30-12.00
Telefonla Danışma: 14.00-16.00
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya'dan Önceki Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (2.Gün)
1.5.2018 1.5.2018 Mayıs Günü
10.5.2018 10.5.2018 Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramının Birinci Günü
22.6.2018 22.6.2018 Yaz Ortası Tatili
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının Birinci Günü
29.10.2018 29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
6.12.2018 6.12.2018 Finlandiya Bağımsızlık Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel