Genel Seçimlere İlişkin Yurt İçi Ve Yurt Dişi Seçmen Kütüklerinin Oluşturulmasi Hakkinda Duyuru:

Helsinki Büyükelçiliği 11.03.2011

Genel Seçimlere ilişkin Yurt İçi ve Yurt Dışı Seçmen Kütüklerinin oluşturulması ve ilanına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’nun 07.03.2011 tarihli, 158 sayılı kararı ile usul ve esaslarını gösterir bilgilere ait ilan aşağıda sunulmuştur.

Buna istinaden, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtların Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürülmesinden sonra, 18/03/2011 Cuma günü saat: 08:00’de internet ortamında www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilmesine ve İnternet ortamında ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün 31/03/2011 Perşembe günü saat: 17:00’de ilanının sonlandırılmasına, sonlandırma tarihinin tutanak altına alınmasına karar verildiği belirtilmektedir

Kararın ekindeki Genelgede ise, ‘’Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Yüksek Seçim Kurulunun İnternet Sayfasında İlan Edilmesi, Süresi ve Sonlandırılması, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılacak Olan Seçmenler, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Yazılamayacak Olanlar, Yurt Dışı Seçmen Kayıtlarında Düzeltme veya Yerleşim Yerini Değiştirenlerin Yazımı, Adres Kayıt Sistemindeki (AKS) Değişikliklerin SEÇSİS’e İşlenmesi, Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki Kayıtların Silinmesi ve Dondurulması, Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne Kimlerin, Nasıl İtiraz Edebilecekleri, İtirazların Karara Bağlanması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Kesinleştirilmesi’’ hususları yer almaktadır.T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 158

-KARAR-

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 3/3/2011 günü, T.. Birleşiminde karar verilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 3/3/2011 gün ve 987 sayılı karan 4/3/2011 tarihli ve 27864 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yüksek Seçim Kurulunun;

8/1/2011 tarihli, 2011/13 sayılı karan ile; XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimince Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/1 sayılı Genelge i e Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/11 sayılıGenelge için komisyon oluşturulmasına,

karar verilmiştir.

Komisyon, konular hakkında çalışmasını tamamlamış olmakla, komisyonca hazırlanan karar taslağı incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanılmak üzere askıya çıkarılacak muhtar! k bölgesi askı listeleri; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaştık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye'de yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların. gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten soma muhtarlık bölgesi askı listeleri ile,

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne n adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtların Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürüldükten sonra internet ortamında www.vsk.aov.tradresinde ilan edilen listedir.

Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca, güncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılmasıişlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerekmektedir.

Takvimde belirtilen süreler içinde yeni seçmen sıfatını kazananlar ile yerleşim yerlerini değiştiren seçmenlerin muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılabilmelerini sağlamak amacıyla askı süresinin uygun bir sureye tabi tutulması gerekir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle;

X- 12/6/2011 Pazar günü yapılacak olan XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için güncelleştirme amacıyla askıya çıkarılacak muhtarlık bölgesi askıüstelerinin; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınan, Türkiye'de yerleşik ve seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait kayıtların, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haİine getirilen listeler olduğuna,

2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00'de askıca çıkarılmasına ve 31/03/2011 Perşembe günü saat; 17.00'de askıdan indirilmesine,

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne siyasi parti adına yapılan itirazlarda ise, itiraz eden kişin n yetkili olduğuna ilişkin belge aranır.

Yazılı itirazlarda yukarıda açıklanan koşullar gözetilir ve deliller itiraz dilekçesine eklenir.

İtiraz dilekçesinin alındığına ve hangi tarihte itirazın yapıldığına dair itiraz edene bir alınbelgesi verilir. İtiraz dilekçesi. Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanına, bulunmaması halinde ise, alındı belgesi karşılığında Nöbetçi Cumhuriyet savcısına da verilebilir. Cumhuriyet savcısı itinam kayıt işlemini yaparak hemen Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderir. İlan listelerinde maddi hatanın varlığı saptandığında, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkam tarafından verilecek karar, belgeleri ile birlikte gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

İTİRAZLARIN KARARA BAĞLANMASI VE YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN KESİNLEŞTİRİLMESİ

MADDE III- Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne karşı yapılan itirazlar, bu Genelgenin 9. maddesi çerçevesinde. Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanının gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 03/04/2011 Pazar günü saat: 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlanır ve bu kararlara uygun gerekli kayıt ve düzeltme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yapılarak 08/04/2011 Cuma günü Yurt Dışı Seçmen Kütüğü kesinleşir.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılması için ilan süresi içinde başvurduğu ve kütüğe kaydedilmesine karar verildiği halde kesinleşen Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi yer almayan seçmenlerin. Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün kesinleşmesine bakılmaksızın kütüğe ilave edilmelerine Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından karar verilir ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kütüğe ilave edilir. Ayrıca gereği için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

MADDE 11- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 7/3/2011 gün ve 2011/158 sayılı karen ile örnek: 140/11 olarak kabul edilmiştir.

T.C

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 158

3-Yeni yerleşim sebebi ile seçim çevrelerinde değişiklik olan ilçe seçim kurullarınca,
g
üncelleştirme ve muhtarlık bölgesi askı listelerinin düzenlenmesi ile sandıkların numaralandırılmasıişlemlerinin yeni durum esas alınarak yapılması gerektiğine,

4-Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğününadres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtların Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürülmesinden sonra, 18/03/2011 Cuma günü saat: 08.00'de internet ortamında www.vsk.gov.tradresinde ilan edilmesine ve İnternet ortamında ilan edilen Yurt Dış8ı Seçmen Kütüğünün 31/03/2011 Perşembe günü saat: 17.00'de ilanın sonlandırılmasına, sonlandırma tarihinin tutanak altına alınmasına,

5-Ekli 140/1 sayılı Genelge ile 140/11 sayılı Genelgenin bu karar metnine dahil olduğuna,

6-Karar örneği ve eki 140/1 sayılı Genelgenin tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkların ı, seçime katılmaya hak kazanmış olan siyasi parti genel başkanlıklarına, Adalet Bakanlığına, İçişleriBakanlığına ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

7-Karar örneği ve eki 140/11 sayılı Genelgenin Yurt Dışıİlçe Seçim Kurulu Başkanlığına, seçime katılmaya hak kazanmış olan siyasi parti genel başkanlıklarına, İçişleri Bakanlığına, DışişleriBakanlığı aracılığı ile dış temsilciliklere ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

8-Karar örneği ve eki Genelgelerin Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna duyuru için gönderilmesine,

9-Karar örneği ve eki Genelgelerin Resmi Gazete'de yayımlanmasına,7/3/2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

b)Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanların kayıtları silinir.

c)Oy verme günü itibariyle seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığından topluca alınarak Yurtdışı Seçmen Kütüğünde dondurulur.

d)Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kayıtları olmakla beraber;

1)Silâh altında bulunan erler, erbaşlar ve askeri öğrencilerin (izinli olsalar bile}.

2)Kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre kısıtlı olan seçmenlerin,

kayıtları en geç 08/04/2011 Cuma günü saat: I7:00'ye kadar SEÇSİS yazılımında ilgili SEC_003_1 ekranı kullanılarak Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı ilçe Seçim Kurulu Başkanlığının kararı ile seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE KİMLERİN, NASİL İTİRAZ EDEBİLECEKLERİ

MADDE 9- Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne; seçmenler ve siyasi partilerin genel merkezlerine görevlendirilen kişiler ilan süresi içinde itiraz edebilirler.

Siyasi partiler, dilekçeleri ekinde sunacakları yetki belgeleri ile partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini mühürlü ve imzalı bir yazı ile Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına bildirirler.

Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne:

a)Siyasi partilerin Ankara il Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu
Başkanlığına isimlerini bildirdikleri yetkilileri;

1)Yun Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı tüm seçmenlerle,

2)Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar (Örnek: kısıtlı olan, vatandaşlıktan çıkarılan, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı gibi) ile ilgili olarak.

b)Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise, ancak kendileriyle,

ilgili itirazda bulunabilirler.

Yazılı itirazlar ile bu işler için düzenlenecek tutanaklardan hiçbir şekilde resim ve haç alınmaz.

İtirazlar, Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan veya konsolosluklar aracılığıyla yazılı olarak süresinde yapılır. Kimliğini ispat edemeyenlerle, delil ve gerekçe göstermeyen ve bunları itiraz dilekçesine eklemeyenler i e süresinde yapılmayan itirazlar incelenmez. Bu nedenle inceleme yapılamadığı tutanağa yazılır.

Kimliğin ispatında: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı. Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, avukatlık kimlik kartı, sürücü belgesi gibi seçmenin kimliğini tereddütsüz olarak ortaya koyan resimli ve resmi nitelikteki belgelerden birine itibar edilir. Seçmenin bulunduğu ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir,

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİNİN

USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR

GENELGE

(Örnek: 140/11)

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MADDE 1- Bu genelge; yurt dışında yaşayan seçmen niteliğini haiz Türk vatandaşlarının 298 saydı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 14/13, 28/8, 33. 34, 35 ve 94/A maddeleri uyarınca. Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçimleri ile halkoylamasında oy kullanmalarını sağlamak amacıyla, oluşturulan YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜ'nün; güncelleştirilmesi, kütükte kayıtlı seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulunun internet sayfasından ilan edilmesi ve süresi, bitimi, kütüğe yazılacak ve yapılamayacak olan seçmenlerin kütük kayıtlarında düzeltme yapılması, yerleşim yerini değiştirenlerin SEÇSİS'e işlenmesi, seçmenlerin kayıtlarının dondurulması ve silinmesi, kimlerin itiraz edebileceği, itirazların karara bağlanması ve kesinleştirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

MADDE 2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınarak oluşturulan Yun Dışı Seçmen Kütüğü bilgileri üzerinde; Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığının seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin kayıtlan. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri (Örnek: vatandaşlığın kaybedilmesi, seçmen yaşma ve ehliyetine sahip olmayan kişiler gibi) dikkate alınarak Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce merkezi olarak güncelleştirilir.

YURT DİŞİ SEÇMEN KÜTÜĞÜNÜN YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN İNTERNF T SAYFASINDA İLAN EDİLMESİ, SÜRESİ VE SONLANDIRJLMASI

MADDE 3- Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtlan, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, güvenli sorgulama yöntemi kullanılarak Kurulun internet sayfasında (www.ysk.gov.tr) 18/3/2011 Cuma günü saat 08.00'de, ilan edilir. Ayrıca; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yurt dışı temsilciliklerine duyurulur. Vatandaş "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" ekranından T-C. kimlik numarasını girerek Kütüğe kayıtlı olup olmadığını kontrol eder.

Yüksek Seçim Kumlunun internet sayfasında ilan edilen Yun Dışı Seçmen Kütüğünü; 31/3/2011 Perşembe günü saat 17.00'de ilanı sonlandırılır. İlan sonlandırma tarihi tutanak altına alınır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular konsolosluklarca kabul edilmeyecektir.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE YAZILACAK OLAN SEÇMENLER

MADDE 4- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün adres kayıt sisteminden alınan ve seçmen niteliğini taşıyan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait kayıtların. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne dönüştürülmesinden sonra. güncelleştirilmek amacıyla ilan edilen Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yakılmak için;

a)Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olmasına rağmen. Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayan,

b)Yurt içinde Seçmen Kütüğünde kayıtlı olup da yerleşim yerini yun dışına taşıyan.


Türk vatandaşlarının. adres kayıt sistemine dahil olabilmeleri için en yakın dış temsilciliğe
başvurarak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için "ADRES BEYAN FORMU" nu doldurup, imzalamaları ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından “Konsolosluk.net'” sistemine girişleri sağlanmalıdır.

c)Yurtdışında yerleşik olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içerisindebulunanlar. Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlarım yaptırabilmeleri için Yun Dışı İlçe Seçim
Kurulu Başkanlığına başvurup pasaportlarını da ibraz etmek sureliyle, alacakları adres beyanformunu doldururlar. Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının onayı ile bu başvurular Nüfus ve
Vatandaşlık işleri Genci Müdürlüğüne askı süresi içinde Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlarınınyapılması için gönderilir.

d)Askerlikten terhis olanlardan Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde kaydı bulunmayan. (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrayı gereklidir.),

e)Kısıtlılık hali sona eren,

Türk vatandaşları, konsolosluklar vasıtasıyla veya doğrudan doğruya Ankara İl Seçim Kuruluna bağlı Yurt Dışı İlçe Seçim Kumlu Başkanlığına başvurabilirler.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNE YAZILAMAYACAK OLANLAR

MADDE 5-

a)Kesinleşmiş mahkeme kararına göre kısıtlı olan seçmenler,

b)Silâh altında bulunan erler ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (izinli olsalar bile),

c)Türk vatandaşlığını kaybedenler,

kütüğe yazılamazlar.

YURT DIŞI SEÇMEN KAYITLARINDA DÜZELTME VEYA YERLEŞİM YERİN DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI

MADDE 6- Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olan Türk vatandaşları. YurtDışı Seçmen Kütüğü kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişiklikleri için en yakın dış temsilciliğe başvurarak içişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları için "ADRES BEYAN FORMU" nu doldurup, imzalamaları ve yurt dışı temsilcilikleri tarafından "Konsolosluk.net" sistemine girişleri sağlanmalıdır.

Posta ile yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

ADRES KAYİT SİSTEMİNDEKİ (AKS) DEĞİŞİKLİKLERİN SEÇSİS'E İŞLENMESİ

MADDE 7- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilandan indirilmesinden sonra, ilan süresi içinde yurt dışı temsilciliklerince yapılan değişiklik/düzeltme işlemleri Mernis AKS'dcn, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü tarafından SEÇSİS veri tabanına 08/04/2011 Cuma günü saat 17.00'yc kadar elektronik ortamda işlenir.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜĞÜNDEKİ KAYITLARIN SİLİNMESİ VE DONDURULMASI

MADDE 8-

a) Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde bulunan seçmenlerin kayıtlan. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan nüfus olay bilgisine (vatandaşlığın kaybedilmesi gibi ) göre, seçmen kütüklerinin kesinleştirilme tarihi olan 08/04/2011 Cuma günü Saat: I7:00'dc Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce silinir.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 13.30 - 18.00

Konsolosluk Şubesi Başvuru Saatleri 09.30-12.00
Telefonla Danışma: 14.00-16.00
1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya'dan Önceki Cuma
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya (2.Gün)
1.5.2018 1.5.2018 Mayıs Günü
10.5.2018 10.5.2018 Kutsal Perşembe/Yükseliş Günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramının Birinci Günü
22.6.2018 22.6.2018 Yaz Ortası Tatili
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının Birinci Günü
29.10.2018 29.10.2018 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
6.12.2018 6.12.2018 Finlandiya Bağımsızlık Günü
24.12.2018 26.12.2018 Noel